Çalışanların mevcut veya yapacakları iş ve işlemlerle ilgili, karşılaşabilecek tehlikelere karşı gerekli önlem alınması, mesleki hastalıkların önüne geçilmesi ve ayrıca uygun işe yönlendirilmeleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanacak "İşe giriş / periyodik muayene raporu" işyeri hekimi tarafından verilebilmektedir.

Alanında tecrübeli ve uzman işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ tarafından sağlanabilmektedir.

HAYAT YILDIZI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak; kalite, güven ve hız ilkelerine göre işyerlerine talep edilen OSGB Hizmetleri uygun ve ekonomik şekilde verilebilmektedir.

Talep ettiğiniz işyeri hekimi hizmetine istinaden işe giriş işlemleri ve eski adıyla "Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu" sorunsuz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını geliştirerek, üretimin devamlılığı ve verimin artırılması; İSG PROFESYONELLERİ (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) PAKET HİZMETİ ile daha etkin sağlanabilmektedir.

Eski adıyla "Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu", 4857 sayılı İş Kanunu nezdinde zorunlu iken; 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine yeni adıyla "İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu" olarak faaliyete geçmiştir.

İşe Giriş / Periyodik Muayene İşlemleri

*İşe giriş / periyodik muayene formu (eski adıyla ağır ve tehlikeli işler raporu), yetkili işyeri hekimi tarafından doldurulmaktadır.

6331 Sy. Kanun Kapsamında ilgili İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında(6331 sy. kn.) alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.