İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine bağlı hazırladığı acil durum planına ek olarak, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüğü ile uygun nitelikteki bir veya birden fazla kişiden içeren YANGINLA MÜCADELE EKİBİ oluşturur.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

Az tehlikeli işyerlerinde her 30 çalışan için,
Tehlikeli işyerlerinde her 40 çalışan için,
Çok tehlikeli işyerlerinde her 50 çalışan için

en az 1 Yangınla Mücadele Ekip Üyesi bulundurması zorunludur.

HAYAT YILDIZI OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) olarak, alanında uzman ve tecrübeli İsg Profesyonelleri tarafından Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli sektörle ilgili firmanızdaki çalışanlarınıza; 6331 sy. Kanuna istinaden "İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" ve "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" dahilinde ve Acil Durum Planı aralığıyla oluşturulan "Yangınla Mücadele Ekibi"ne, Temel Yangın Eğitimi ve Katılım Belgesinin verilebilmesi için bizimle çalışabilirsiniz.

Acil Durum Planı dahilinde yer alan "Yangınla Mücadele Ekibi"nde görevli kişi/kişilere, HAYAT YILDIZI OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)  tarafından; "Temel Yangın Eğitimi ve Katılım Belgesi" verilmektedir.

HAYAT YILDIZI OSGB olarak; kalite, güven ve hız ilkelerine göre işyerlerine talep edilen Yangın Eğitimi Hizmetleri uygun ve etkili şekilde verilebilmektedir.

Talebiniz doğrultusunda işyerinize alınması gereken ve isg amacının en üst seviyesine çıkması adına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması HAYAT YILDIZI OSGB tarafından sağlanabilmektedir.

Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını geliştirerek, üretimin devamlılığı ve verimin artırılması; İSG PROFESYONELLERİ (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) PAKET HİZMETİ ile daha etkin sağlanabilmektedir.

Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder.

Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

Güvenli Yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri ifade eder.

Acil Durum Planı Hakkında

*Her işyerinde acil durum planı hazırlanması ve tatbikatının yapılması zorunludur.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi;

(1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar.

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanlarıarasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Tatbikat;

(1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.